Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van zaken en/of verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten door Atlas brandpreventie, hierna steeds Atlas brandpreventie. In geval in een schriftelijke overeenkomst met contractanten wordt afgeweken van de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren die afwijkende bepalingen.

1.2. Algemene voorwaarden van contractanten van Atlas brandpreventie worden nimmer aanvaard en worden hierbij uitdrukkelijk door Atlas brandpreventie van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen/het totstandkomen van overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Atlas brandpreventie, alsmede door Atlas brandpreventie verstrekte opgaven zijn vrijblijvend en niet bindend voor Atlas brandpreventie, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Contractanten van Atlas brandpreventie kunnen pas rechten ontlenen aan een overeenkomst met Atlas brandpreventie nadat Atlas brandpreventie opdrachten, aanvragen of bestellingen van contractanten schriftelijk heeft bevestigd of nadat Atlas brandpreventie door een begin te maken met de uitvoering de desbetreffende opdracht, aanvraag of bestelling heeft aanvaard. Een overeenkomst tussen de contractant en Atlas brandpreventie komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door. Atlas brandpreventie is gerechtigd om bij de uitvoering van overeenkomst zonodig derden in te schakelen.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Overeengekomen levertijden en overige termijnen zijn nimmer fatale termijnen en binden Atlas brandpreventie niet. Atlas brandpreventie is gehouden om het redelijk mogelijke te doen om de desbetreffende termijnen aan te houden, doch eventuele overschrijding daarvan levert geen tekortkoming zijdens Atlas brandpreventie op en kan nimmer leiden tot enige aanspraak op schadevergoeding van de contractant.

3.2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Atlas brandpreventie en de contractant overeen zijn gekomen. In geval wijzigingen in de overeenkomst leiden tot hogere kosten dan oorspronkelijk begroot, is Atlas brandpreventie gerechtigd deze kosten aan de contractant in rekening te brengen.

3.3. In geval Atlas brandpreventie op grond van de overeenkomst met de contractant enige periodieke service- of onderhoudsverplichting heeft, is de contractant gehouden om per contractsjaar Atlas brandpreventie minimaal 1 maal per jaar, of zoveel meer als contractueel bepaald, deze overeengekomen service of onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren. Bovendien geldt dat de termijn waarbinnen Atlas brandpreventie aan de desbetreffende verplichting uitvoering zal geven indicatief is. Bij een normale onderhoud- of servicetermijn van 12 maanden heeft Atlas brandpreventie het recht om de daaruit voor haar voortvloeiende verplichtingen met een bandbreedte van 2 maanden eerder danwel 2 maanden later uit te voeren.

3.4. In alle gevallen geldt dat de contractant Atlas brandpreventie en werknemer(s) van Atlas brandpreventie te allen tijde op eerste verzoek toegang dient te verlenen voor het uitvoeren van aan Atlas brandpreventie opgedragen (periodieke) werkzaamheden. De contractant is bekend met het feit dat Atlas brandpreventie voor de uitvoering van deze werkzaamheden tevoren geen afspraak maakt, tenzij anders is overeengekomen in het contract. Tevens geldt dat de contractant personeel van of namens een certificatie-instelling en/of accreditatie-instelling die in het kader van certificaties onderhoudswerkzaamheden wil waarnemen tijdens of na uitvoering van het onderhoud te allen tijde op eerste verzoek toegang dient te verlenen.

3.5. Voor zover de contractant Atlas brandpreventie de toegang weigert, geldt in ieder geval dat Atlas brandpreventie niet kan worden gehouden aan met de contractant overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden van Atlas brandpreventie. De contractant is in dat geval in verzuim en kan geen aanspraak maken op de overeengekomen werkzaamheden, terwijl de contractant onverminderd gehouden is om de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingen aan Atlas brandpreventie te verrichten.

3.6. Indien en voor zover de contractant in strijd met de bovengenoemde bepaling de overeenkomst met Atlas brandpreventie voortijdig opzegt is de contractant de overeengekomen betalingen verschuldigd voor de gehele periode dat de overeenkomst met Atlas brandpreventie nog had voortgeduurd indien en voor zover de contractant deze op een juiste en regelmatige manier zou hebben opgezegd.

4. Prijzen

4.1. Alle door Atlas brandpreventie genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

4.2. Atlas brandpreventie is gerechtigd om aan het einde van ieder kalenderjaar overeengekomen prijzen te indexeren.

4.3. Alle door Atlas brandpreventie opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van die opgave geldende prijzen voor materiaal, vracht, loon en andere prijsbepalende factoren. Indien en voor zover na het sluiten van de overeenkomst die prijsbepalende factoren dermate hard stijgen dat van Atlas brandpreventie niet langer verwacht kan worden dat zij de overeenkomst ongewijzigd uitvoert, is Atlas brandpreventie gerechtigd tussentijds de overeengekomen prijzen aan te passen.

4.4. Indien en voor zover prijsstijgingen voortvloeiend uit de hiervoor genoemde bepalingen van lid 2 en 3 leiden tot een verhoging van meer dan 10% is de contractant gerechtigd om de overeenkomst met Atlas brandpreventie zonder verdere opzegtermijn kosteloos op te zeggen.

4.5. Indien en voor zover na het sluiten van een overeenkomst met een contractant of tijdens de uitvoering van die overeenkomst Atlas brandpreventie opdracht krijgt tot het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden, het verlenen van aanvullende diensten danwel het leveren van oorspronkelijk niet overeengekomen goederen, zal de contractant hiervoor de op dat moment binnen Atlas brandpreventie voor de desbetreffende werkzaamheden diensten of goederen geldende prijzen dienen te voldoen.

5. Betaling

5.1. Betaling van facturen van Atlas brandpreventie dient te allen tijde te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder dat daarbij door de contractant een beroep kan worden gedaan op verrekening danwel opschorting.

5.2. Bij gebreke van betaling van facturen binnen de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen is de contractant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de contractant vanaf verzuimdatum een rente verschuldigd van 8% per maand. In dat geval is de opdrachtgever bovendien gehouden de in redelijkheid door Atlas brandpreventie gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden op basis van het rapport Voorwerk II met een minimum van €75,-. Indien en voor zover Atlas brandpreventie gronden heeft om te vermoeden dat de contractant zijn of haar verplichtingen jegens Atlas brandpreventie niet geheel of niet tijdig zal kunnen nakomen en in geval de contractant zijn of haar verplichtingen jegens Atlas brandpreventie niet (tijdig) nakomt, is Atlas brandpreventie gerechtigd van de afnemer vooruitbetaling of zekerheid te verlangen voor reeds opeisbare verplichtingen en toekomstige verplichtingen. Bovendien is Atlas brandpreventie in dat geval gerechtigd om haar werkzaamheden danwel verplichtingen uit bestaande overeenkomsten op te schorten totdat de contractant heeft voldaan aan haar verplichtingen en de door Atlas brandpreventie gevraagde vooruitbetaling of zekerheidstelling.

5.3. Eventuele bezwaren tegen facturen van Atlas brandpreventie dienen te allen tijde voor het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen schriftelijk aan Atlas brandpreventie te zijn gemeld, bij gebreke waarvan de contractant zijn recht daartoe zal hebben verspeeld. Indien een contractant binnen de voornoemde termijn van 14 dagen bezwaren aandraagt tegen facturen van Atlas brandpreventie, geldt onverminderd het in sub 1 genoemde verbod tot verrekening en opschorting.

6. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

6.1. Atlas brandpreventie behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de contractant geleverde zaken totdat alle openstaande facturen, uit welken hoofde dan ook verschuldigd, volledig zullen zijn betaald. Indien Atlas brandpreventie dit wenst zal op de geleverde zaken, na eigendomsoverdracht, een pandrecht te haren behoeve worden gevestigd; afnemer verplicht zich ter zake op eerste verzoek zijn volledige medewerking te verlenen.

6.2. Afnemer zal zolang Atlas brandpreventie nog het in 6.1 genoemde eigendomsvoorbehoud heeft, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlas brandpreventie niet gerechtigd zijn de door deze aan de afnemer geleverde zaken aan derden in gebruik te geven of te verhuren, te verpanden of ten behoeve van derden anderszins te bezwaren.

6.3. Voor het geval de afnemer een verplichting uit de overeenkomst jegens Atlas brandpreventie niet zal zijn nagekomen zal Atlas brandpreventie gerechtigd zijn de door haar geleverde zaken direct terug te nemen. Voor dat geval geeft afnemer Atlas brandpreventie bij deze toestemming om iedere plaats te betreden waar de betreffende zaken zich bevinden. Alle kosten gemoeid met het terugnemen van geleverde zaken dienen door de tekortschietende afnemer te worden voldaan.

7. Reclames en garanties

7.1. In geval van gebreken dient de afnemer binnen 30 dagen na aflevering, danwel bij een verborgen gebrek, binnen 30 dagen na het ontdekken ervan, schriftelijk bij Atlas brandpreventie te reclameren, bij gebreke waarvan alle rechten en bevoegdheden om op grond van het gebrek te claimen vervallen zullen zijn.

7.2. De door Atlas brandpreventie geleverde zaken kennen, tenzij anders aangegeven, een volledige garantie van zes maanden. Indien gedurende de garantieperiode gebreken aan de geleverde zaken optreden zal Atlas brandpreventie deze gebreken verhelpen zonder dat de kosten daarvan aan de afnemer in rekening gebracht zullen mogen worden. Atlas brandpreventie behoudt zich het recht voor eventueel defecte zaken door andere zaken te vervangen. Atlas brandpreventie kan onder deze garantie nimmer worden aangesproken indien en voor zover eventuele gebreken optredend tijdens de garantieperiode als gevolg van onjuist of onkundig gebruik van de door Atlas brandpreventie geleverde zaken.

7.3. Iedere garantie van Atlas brandpreventie vervalt op het moment dat Atlas brandpreventie door de contractant niet in staat wordt gesteld om het benodigde onderhoud aan geleverde zaken uit te voeren of indien de contractant dat onderhoud door derden heeft laten uitvoeren.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Atlas brandpreventie is niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en/of verband houdend met de tussen haar en afnemer gesloten overeenkomst. Voor zover Atlas brandpreventie toch aansprakelijk mocht zijn zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking verleent en dan nog tot het bedrag waartoe deze uitkering verleent, waarbij te allen tijde geldt dat de aansprakelijkheid van Atlas brandpreventie voor door haar geleverde zaken beperkt blijft tot de hoogte van het factuurbedrag voor de desbetreffende zaken, danwel tot de hoogte van het factuurbedrag voor de door Atlas brandpreventie uitgevoerd werkzaamheden of verrichte diensten.

8.2. Atlas brandpreventie zal in ieder geval nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het vergoeden van de zogenaamde gevolgschade of indirecte schade zoals bedrijfs-, milieu of immateriële schade. Atlas brandpreventie kan derhalve evenmin aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van derden ongeacht of deze direct of indirect voortvloeit uit de schadeveroorzakende gebeurtenis. De contractant vrijwaart Atlas brandpreventie uitdrukkelijk voor eventuele vorderingen van derden jegens Atlas brandpreventie dienaangaande.

9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, curatele stelling of beslaglegging ten laste van de contractant onder Atlas brandpreventie, is Atlas brandpreventie gerechtigd om met onmiddellijke ingang alle overeenkomsten met de contractant te beëindigen.

9.2. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten danwel goederen door Atlas brandpreventie worden aangegaan voor een periode van tenminste 3 jaar, tenzij in de overeenkomst zelf uitdrukkelijk anders is bepaald. Na afloop van deze overeengekomen looptijd, wordt de overeenkomst steeds van rechtswege voortgezet voor een periode van 3 jaar, tenzij de contractant de overeenkomst opzegt. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden tegen het einde van de (verlengde) looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 kalendermaanden. Opzeggingen dienen te allen tijde schriftelijk te geschieden en gelden pas na ontvangst en bevestiging door Atlas brandpreventie.

10. Forum en rechtskeuze

10.1. Alle overeenkomsten tussen Atlas brandpreventie en haar contractanten, alsmede de onderhavige algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht en eventuele geschillen hierover zullen uitsluitend mogen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht danwel zulks naar keuze van Atlas brandpreventie, voor een andere op grond van de Nederlandse weg bevoegde Nederlandse rechter.


ALGEMENE VOORWAARDEN ATLAS BRANDPREVENTIE. Versie 1.2